top of page

Zásady pro zpracování osobních údajů

Správce osobních údajů a subjekt údajů

Správcem osobních údajů je spolek Baby Nest z.s., IČ: 07874731, se sídlem Petra Bezruče 887/41, Praha 8, 182 00, zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 71533 (dále jen správce). Správce je možné kontaktovat písemně na výše uvedené adrese nebo emailem na babynest.nursery@gmail.com.

Subjekty údajů jsou fyzické osoby, jejichž osobní údaje správce zpracovává na základě smlouvy o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině či jiné smlouvy uzavřené se správcem, případně na základě souhlasu se zpracováním osobních údajů za účelem pořizování obrazových, zvukových či audiovizuálních záznamů. Subjekty údajů jsou tedy zejména děti a jejich zákonní zástupci. Subjektem údajů může být též fyzická osoba, jejíž osobní údaje správce získal z jiných zákonných zdrojů (např. dodavatelé správce, návštěvníci webových stránek správce apod.).

Rozsah zpracování osobních údajů

Správce zpracovává osobní údaje v rozsahu, v jakém jsou mu poskytnuty subjekty údajů, nebo v jakém rozsahu je správce získá z jiných zákonných zdrojů. Jedná se o:

 • jméno a příjmení,

 • název obchodní firmy fyzické osoby,

 • bydliště,

 • adresa sídla nebo místa podnikání,

 • datum narození,

 • rodné číslo,

 • údaje o zdravotní pojišťovně dítěte,

 • informace o zdravotním stavu dítěte včetně údajů o podrobení se očkování,

 • záznamy o docházce dětí,

 • audiovizuální záznamy,

 • fakturační a dodací adresa,

 • identifikační číslo a daňové identifikační číslo,

 • e-mail,

 • telefon,

 • platební údaje,

 • podpis,

 • osobní údaje získané z cookies.

Účel zpracování osobních údajů

Správce zpracovává osobní údaje subjektů údajů za účelem splnění smlouvy o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a plnění právních povinností dle platných právních předpisů, zejména dle zákona č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině, případně též za účelem přímého marketingu (oslovování stávajících či bývalých zákazníků s obchodními nabídkami správce dle zákona č. 480/2004 Sb.).

Obchodní sdělení správce zasílá pouze v případě, že správce získal podrobnosti elektronického kontaktu subjektu údajů v souvislosti s prodejem svých produktů nebo služeb. Subjekt údajů má možnost se jednoduchým způsobem a zdarma z odběru obchodních sdělení odhlásit zasláním emailu na babynest.nursery@gmail.com.

Posouzení nezbytnosti zpracování

Správce dbá na ochranu soukromí subjektů údajů, a proto zpracovává pouze osobní údaje, které jsou nezbytně nutné pro stanovené účely zpracování.

Právní základ zpracování osobních údajů

Právním základem zpracování osobních údajů je splnění smlouvy, ochrana oprávněných zájmů správce (ochrana majetku, uplatnění práv ze smlouvy v soudním řízení, přímý marketing apod.) a splnění právní povinnosti.

Právním základem zpracování audiovizuálních záznamů dětí a jejich zákonných zástupců je souhlas se zpracováním osobních údajů.

Doba zpracovávání osobních údajů

V případě osobních údajů zpracovávaných za účelem splnění smlouvy správce zpracovává osobní údaje po dobu trvání smluvního vztahu a následně po dobu dalších 10 let, a to s ohledem na délku promlčecí lhůty u náhrady škody či újmy. V případě zpracování za účelem splnění právní povinnosti správce zpracovává osobní údaje po dobu stanovenou právními předpisy. V případě osobních údajů zpracovávaných na základě souhlasu subjektu údajů správce zpracovává osobní údaje po dobu 10 let, nebude-li souhlas se zpracováním osobních údajů do té doby odvolán. Tím není dotčena povinnost správce zpracovávat osobní údaje po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy či v souladu s nimi.

Osobní údaje zpracovávané pro marketingové účely na základě oprávněného zájmu (získání elektronického kontaktu v souvislosti s prodejem výrobku nebo služby správce dle zák. č. 480/2004 Sb.) zpracovává správce po dobu trvání smluvního vztahu se subjektem údajů a následně po dobu 3 let, nebude-li proti tomuto zpracování do té doby podána námitka ze strany subjektu údajů.

Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů

Jestliže subjekt údajů udělil správci souhlas se zpracováním osobních údajů, může svůj dobrovolně udělený souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoli bezplatně odvolat, a to zasláním emailu na babynest.nursery@gmail.com. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Odvolání souhlasu též nemá vliv na zpracování osobních údajů, které správce zpracovává na základě jiného právního základu, než je souhlas (tj. zejména je-li zpracování nezbytné pro splnění smlouvy, právní povinnosti či z jiných důvodů uvedených v platných právních předpisech).

Přístup k osobním údajům

K osobním údajům subjektů údajů má přístup správce a případně též třetí osoby - příjemci, kteří poskytují vhodné záruky a jejichž zpracování splňuje požadavky dle platných právních předpisů a které zajišťuje náležitou ochranu práv subjektů údajů. Příjemci osobních údajů jsou poskytovatelé účetních/mzdových služeb a systémů, správci IT systémů, poskytovatelé marketingových služeb a orgány veřejné moci, kterým má správce povinnost osobní údaje poskytovat (např. finanční úřady)

Správce nepředává osobní údaje do třetích zemí mimo EU nebo mezinárodním organizacím.

Prokazování totožnosti subjektů údajů

Správce je oprávněn požadovat prokázání totožnosti subjektů údajů za účelem zamezení přístupu neoprávněných osob k osobním údajům.

Práva subjektů údajů ve vztahu k osobním údajům

Ve vztahu k osobním údajům má subjekt údajů zejména následující práva:

a) právo svůj souhlas kdykoli odvolat;

b) právo osobní údaje opravit či doplnit;

c) právo požadovat omezení zpracování;

d) právo vznést námitku či stížnost proti zpracování v určitých případech;

e) právo požadovat přenesení údajů;

f) právo na přístup k osobním údajům;

g) právo být informován o porušení zabezpečení osobních údajů v určitých případech;

h) právo na výmaz osobních údajů (právo být „zapomenut“) v určitých případech; a

i) další práva stanovená v zákoně o ochraně osobních údajů, zákoně o zpracování osobních údajů a v obecném nařízení o ochraně osobních údajů č. 2016/679.

Co to znamená, že subjekt údajů má právo vznést námitku?

Dle čl. 21 obecného nařízení o ochraně osobních údajů č. 2016/679 má subjekt údajů mimo jiné právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, jestliže je zpracování prováděno na základě oprávněného zájmu, včetně zpracování za účelem přímého marketingu. Námitku je možné podat správci písemně či na emailovou adresu: babynest.nursery@gmail.com. V případě, že subjekt údajů vznese námitku proti zpracování, správce osobní údaje dále nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků. Jestliže jsou osobní údaje zpracovávány za účelem přímého marketingu a subjekt údajů proti takovému zpracování vznese námitku, správce osobní údaje v tomto rozsahu již dále nezpracovává.

Bližší informace o tomto právu obsahuje zejména čl. 21 obecného nařízení o ochraně osobních údajů č. 2016/679.

Povinnost poskytnout osobní údaje

Osobní údaje subjekt údajů poskytuje zcela dobrovolně. Nemá žádnou povinnost je poskytnout. V případě, že osobní údaje neposkytne, nehrozí mu žádná sankce. Nicméně pokud subjekt údajů své osobní údaje správci neposkytne, nebude možné uzavřít mezi subjektem údajů a správcem smlouvu ani ji řádně plnit. Je však čistě a pouze na rozhodnutí subjektu údajů, zda do smluvního vztahu se správcem chce vstoupit, či nikoliv.

Zabezpečení osobních údajů

Veškeré osobní údaje jsou zabezpečeny standardními postupy a technologiemi. Osobní údaje, které jsou zpracovávány v elektronické formě, jsou ukládány v rámci interního systému a jsou přístupné pouze oprávněným uživatelům pracujícím s těmito osobními údaji prostřednictvím zařízení zabezpečených přihlašovacím jménem a heslem. Správce používá profesionální antivirovou ochranu a firewall, jež pravidelně aktualizuje. Správce pravidelně kontroluje, zda systém neobsahuje slabá místa a nebyl vystaven útoku, a používá taková bezpečností opatření, která je možné po správci rozumně vyžadovat, aby nedošlo k neoprávněnému přístupu k poskytnutým osobním údajům, a která s ohledem na aktuální stav technologií poskytují dostatečné zabezpečení. Osobní údaje, jež jsou zpracovávány v písemné formě, jsou uloženy v zabezpečených prostorách správce, do kterých mají přístup pouze oprávněné osoby. Všechna přijatá bezpečnostní opatření jsou pravidelně aktualizována.

Přestože správce zabezpečuje osobní údaje pomocí vhodných technických a organizačních opatření, není objektivně možné zcela zaručit jejich bezpečnost. Proto není ani možné 100% zajistit, že k poskytnutým osobním údajům nemůže třetí osoba získat přístup, nemohou být zkopírovány, zveřejněny, pozměněny nebo zničeny prolomením bezpečnostních opatření správce. V této souvislosti nicméně správce zaručuje, že činí vše proto, aby osobní údaje byly v bezpečí, a pravidelně kontroluje, zda nedošlo k porušení jejich zabezpečení.

Cookies

Správce za účelem zajištění funkčnosti a bezpečnosti webové stránky https://www.babynest-nursery.com využívá tzv. cookies, které jsou ukládány na zařízení subjektů údajů.

Standardní webové prohlížeče (Safari, Internet Explorer, Firefox, Google Chrome apod.) podporují správu cookies. V rámci nastavení prohlížečů může subjekt údajů jednotlivé cookies ručně mazat, blokovat či zcela zakázat jejich použití, lze je také blokovat nebo povolit jen pro jednotlivé internetové stránky. Pro detailnější informace může subjekt údajů použít nápovědu svého prohlížeče. Pokud bude mít prohlížeč subjektu údajů použití cookies povoleno, bude správce vycházet z toho, že souhlasí s využíváním standardních cookies ze strany serverů správce.

Závěrečná ustanovení

Tyto zásady nabývají účinnosti dne 21.6.2019.

bottom of page